Anunț


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucuresti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile Pielărie - I.N.C.D.T.P. are sediul în municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 16, sectorul 3.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, în conformitate cu prevederile din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr1463 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 864 din 22 septembrie 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro .

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 15.03.2023
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 28.04.2023
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 08.05.2023
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 15.05.2023
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 22.05.2023
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 16.06.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.

Documentele oferite mai jos spre consultare sunt disponibile si la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe pagina de internet:https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ :

 1. regulamentul de organizare şi funcţionare a INCDTP – HG 1304 / 1996 modificat prin HG 1463 / 2004;
 2. contractul colectiv de muncă în vigoare (CCM 2022), încheiat conform legii;
 3. ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCDTP – 2020 si 2021;
 4. ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente (2020 si 2021), depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat (2022);
 5. lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare – la data de 15.03.2023;
 6. un raport financiar care include: ultima balanţă de verificare la nivelul lunii ianuarie 2023; situaţia patrimoniului (la 31.12.2022); situaţia economico-financiară pentru anul în curs (2023) si cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani , rezultate din contracte şi obligaţii în curs (2024-2027);
 7. lista cu principalele acte normative aplicabile INCDTP;
 8. actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II;
 9. domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCDTP;
 10. modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului (cf. OMENCS nr. 5184 / 2016, modificat prin OMCI nr. 450 / 2019);
 11. bibliografia de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: secretariat.ditt@research.gov.ro .