ANEXA 3

PROIECT INDIVIDUAL

1. Titlul proiectului (max. 200 caractere)

 

2. Cuvinte cheie (max. 5 termeni)

1  
2  
3  
4  
5  

3. Obiectivele proiectului (max. 3000 caractere)
Descrieti obiectivele proiectului specificand modul in care sprijinul financiar acordat prin intermediul Scolii Postdoctorale contribuie la realizarea acestora. Aratati modul in care obiectivele proiectului dumneavoastra contribuie la realizarea obiectivelor proiectului Programe postdoctorale în avangarda cercetarii de excelenta în Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative, conform Anexei 3.1.

 

4. Etapizarea cercetarii (max. 2000 caractere)
Enumerati etapele si activitatile pe care intentionati sa le desfasurati pe parcursul proiectului si aratati modul in care acestea sunt corelate cu activitatile prevazute in regulamentul scolii postdoctorale (disponibil pe site-ul scolii postdoctorale).

 

5. Stadiul actual al cunoasterii si potentialele contributii la dezvoltarea acestuia (max. 5000 caractere)
Descrieti pe scurt stadiul actual al cunoasterii in domeniul de cercetare la care se refera proiectul raportandu-va la cele mai recente realizari in domeniul respectiv. Prezentati lista bibliografica a celor mai reprezentative 5 titluri din domeniul din care se elaboreaza proiectul de cercetare. Relevati potentialele contributii pe care proiectul dumneavoastra le poate aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare.

 

6. Contributii stiintifice, profesionale si extracurriculare proprii relevante pentru proiect. Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse (max. 2000 caractere)
Descrieti experienta relevanta si eventualele contributii personale in domeniul de cercetare al proiectului. Enumerati contributiile stiintifice (articole, studii, alte lucrari stiintifice), profesionale (eventualele tangente cu domeniul de cercetare) si extracurriculare (forme concrete de manifestare a interesului fata de domeniul respectiv). Aceste contibutii vor fi formulate in asemenea maniera incat sa nu permita identificarea aplicantului.

 


ANEXA 3.1

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

ale proiectului PROGRAME POSTDOCTORALE ÎN AVANGARDA CERCETARII DE EXCELENTA ÎN TEHNOLOGIILE SOCIETATII INFORMATIONALE SI DEZVOLTAREA DE PRODUSE SI PROCESE INOVATIVE


Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea cadrului institutional, organizational si financiar care sa asigure cresterea implicarii membrilor grupului
tinta în activitati de cercetare postdoctorala din domenii stiintifice de vârf.

Obiective specifice ale proiectului vizeaza:
- proiectarea si dezvoltarea de noi discipline si curricule de formare profesionala postoctorala flexibile, adaptabile cerintelor cercetarii stiintifice din domenii prioritare de vârf, respectiv: tehnologiile societatii informationale, materiale, produse si procese inovative;
- adaptarea, orientarea si corelarea continutului curriculei de formare postdoctorala cu cerintele mediului economic, având în vedere problemele majore ale societatii (dezvoltare durabila; asigurarea calitatii; managementul riscului; dezvoltarea sectoriala, rurala, regionala etc.).
- dezvoltare retelelor între universitati si centre/institute de cercetare precum si consolidarii interferentelor dintre învatamântul superior, cercetare si mediul de afaceri în: cresterea sustinuta a gradului de profesionalizare /informatizare a pregatirii postdoctorale;
- încurajarea si dezvoltarea programelor de studii postdoctorale de tip Joint Degrees (bazate pe joint curricula) între universitati din tara si strainatate în scopul implicarii în proiecte comune de cercetare;
- dezvoltarea schimbului de bune practici cu universitati performante din tara si strainatate;
- initierea si dezvoltarea de activitati de tutorat si îndrumare pentru cercetatorii postdoctoranzi pe parcursul programului post-doctoral.

ANEXA 3.2


GRILA DE EVALUARE

 

Criterii de evaluare

Punctaj

(max. 100 puncte)

1.Obiectivele proiectului 20
1.1 Claritatea obiectivelor 10
1.2 Corelatia dintre obiectivele stabilite si finantarea acordata 5
1.3 Relevanta obiectivelor pentru proiectul DoEsECRelevanta obiectivelor pentru proiectul DoEsEC 5
2 Etapizarea cercetarii 20
2.1 Coerenta logica a etapelor si activitatilor proiectului 5
2.2 Coerenta dintre obiectivele propuse si activitatile proiectului 10
2.3 Gradul de sincronizare a activitatilor proiectului cu cele ale scolii doctorale 5
3.Stadiul actual al cunoasterii si potentialele contributii la dezvoltarea acestuia 40
3.1 Capacitatea de a surprinde aspectele esentiale ale domeniului de cercetare 15
3.2 Selectarea celor mai relevante si recente surse bibliografice relevante pentru domeniul de cercetare 5
3.3 Relevanta potentialelor contributii pentru domeniu de cercetare 15
3.4 Gradul de realism al contributiilor propuse 5
4. Contributii stiintifice, profesionale si extracurriculare proprii relevante pentru proiect 20
4.1 Gradul in care experienta stiintifica si/sau profesionala este relevanta pentru proiect 10
4.2 Coerenta argumentatiei 10
TOTAL 100